Mitarbeitende ENRO

Tavseef Mairaj Shah Dr.-Ing. Tavseef Mairaj Shah
Leiter der Forschungsgruppe
Tel.: +49 40 428 78 2982
E-Mail: tavseef.mairaj.shah@tuhh.de
Durga Prasad Babu  Nasika Durga Prasad Babu Nasika, M. Sc.
Doktorand
Tel.: +49 40 428 78 2982
E-Mail: durga.nasika@tuhh.de