Institut für Verkehrsplanung und Logistik
VPL
Institut für Verkehrsplanung und Logistik
DE
DE

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter


Name 040 /
428 78 -
Gebäude E-Mail
Professur Transportketten und Logistik
Prof. Dr.-Ing. Heike Flämig 3907 E - 1.089
Professur Verkehrsplanung
Prof. Dr.-Ing. Carsten Gertz 3518 E - 1.086
Sekretariat
Annette Hagel-Ruscher 3519 E - 1.079
Oberingenieurinnen
Dr. Philine Gaffron 3728 E - 1.077
Jacqueline Bianca Maaß 3806 E - 1.077
Technische Angestellte
Mariya Harbalieva 3910 E - 1.090
Nadia Nabaoui-Engelhard 3910 E - 1.090
Thomas Weiner 3781 E - 1.088
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Christoph Aberle 4413 E - 1.080
Katharina Beck 2112 E - 1.074
Anja Berestetska 3805 E - 1.081
Felix Czarnetzki 3099 E - 1.076
Tyll Diebold 3459 E - 1.092
Yousuf Dinar 5339 E - 1.090
Patrick Fieltsch 2110 E - 1.075
Maximilian Freude 2793 E - 1.084
Matthias Grote 9317 E - 1.090
Dr. Martina Hekler 3904 E - 1.080
Laura Kuhlmann 3947 E - 1.081
Julia Matullat 2878 E - 1.076
Christoph Meyer 3902 E - 1092
Hannes Piepenbrink 3905 E - 1.075
Ole Röntgen 3906 E - 1.085
Julia Sievert 3956 E - 1.076
Kathrin Srama 4431 E - 1.091
Marcel Steffen 4191 E - 1.075
Sandra Tjaden 3903 E - 1.074
Andreas Vieregg 2753 E - 1.084
Lennard Werner 4432 E - 1.084
Jutta Wolff 2110 E - 1.088